Переддипломна практика як складова частина освітньо-професійної програми підготовки магістрів

Переддипломна педагогічна практика – один із важливих етапів підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності. Тому однією з важливих та яскравих подій цього семестру стала конференція за підсумками переддипломної педагогічної практики здобувачів груп МПвш-81 та ЗМПвш-81, яка відбулася на 03 листопада 2023 року з допомогою платформи zoome.
Слухачі магістратури з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки протягом попередніх трьох навчальних семестрів успішно опанували зміст усіх освітніх компонентів, які визначено у пререквізитах «Переддипломної практики». 

Практика мала комплексний характер і передбачала забезпечення фахової діяльності за такими напрямами роботи:
1) викладацький – підготовка магістранта до забезпечення викладання базових, професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки та методик їх викладання у ЗВО; 2) організаційно-виховний – підготовка магістранта до організації виховної роботи в академічній групі (на посаді куратора академічної групи); 3) науково-дослідний – підготовка магістранта як науковця-дослідника.
У ході практики магістранти знайомилися із специфічними особливостями педагогічної діяльності викладача ЗВО; оволоділи уміннями та навичками організації освітньої, виховної, методичної та науково-дослідницької роботи зі студентами; залучалися до організації науково-дослідної роботи в умовах педагогічної діяльності; виконували функції викладача фахових дисциплін, молодого науковця та куратора студентської групи. 

У роботі конференції взяли участь: декан факультету дошкільної освіти та психології, кандидат педагогічних наук, доцент Леоніда Пісоцька; гарант освітньої програми, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Світлана Кутова; зовнішній стейкголдер, доктор філософії, доцент Тетяна Цегельник; завідувач виробничої практики, кандидат педагогічних наук, доцент Аліна Кикилик; методист з виробничої практики Наталія Підгурська; керівник практики, доктор педагогічних наук, професор Лариса Зданевич; здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

Під час конференції майбутні випускники ділилися родзинками власного професійного досвіду, здобутого в результаті проходження переддипломної практики. А також зазначили, що переддипломна практика сприяє розвитку фахових компетентностей та дає можливість повною мірою відчути себе викладачем закладу вищої освіти. 

 

© 2022 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55