Гуртожиток

ПОЛОЖЕННЯ

про студентський гуртожиток Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

1. Загальні положення

1.1.   Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в студентському гуртожитку Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (далі - академія), правила користування цим гуртожитком та його утримання.

1.2. Студентський гуртожиток (далі - гуртожиток) є самостійним структурним підрозділом закладу та призначається для мешкання студентів, магістрантів, аспірантів на період навчання, а також абітурієнтів на період вступних іспитів.

1.3.  Під гуртожиток виділено спеціально збудований дев'ятиповерховий будинок за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля, 161, який надано в постійне користування.

1.4. Житлові приміщення в гуртожитку призначені для мешкання одиноких осіб, тобто можуть знаходитись в спільному користуванні не більше як 3-4 осіб, що не знаходяться в сімейних стосунках та для студентських сімей за умови навчання їх на стаціонарній формі.

1.5. Гуртожиток, крім основного призначення, може надавати за окрему плату додаткові послуги з харчування, побутові та інші послуги за рахунок використання нежилих приміщень.

1.6. У гуртожитку забезпечуються необхідні умови для мешкання, занять, виховної роботи, відпочинку, фізичної культури. Склад і площі приміщень санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з санітарними правилами утримання гуртожитків, затверджених у встановленому порядку.

1.7. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється правилами, що затверджуються ректором академії за погодженням з студентським профспілковим комітетом (далі - студентський профком) та студентською радою.

1.8. Права та обов'язки працівників гуртожитку визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються ректором академії.

1.9.  Рішення про виділення в гуртожитку приміщень для громадського харчування, пунктів охорони здоров'я, закладів побутового обслуговування приймається ректором за погодженням із органами студентського самоуправління.

 

2. Надання житлового місці в гуртожитку

 

1.1. Розміщення студентів в гуртожитку здійснюється відповідно до цього Положення з додержанням встановлених санітарних норм. Місце проживання надається на кожний рік навчання або на період вступних іспитів.

2.1. Поселення студентів здійснюється напередодні нового навчального року до 25 серпня.

2.2. Розподіл місць у гуртожитку здійснюється на підставі спільного рішення ректорату, студради та студентського профкому і оголошується наказом ректора.

2.3. Списки студентів (магістрів, аспірантів, абітурієнтів) на поселення в гуртожитку готуються деканами, органом студентського самоврядування та затверджуються ректоратом.

2.4. Працівники можуть бути поселені у гуртожитку ХГПА за рішенням ректора академії та за погодженням з органами студентського самоврядування гуртожитку і Первинною профспілковою організацією.

2.5. На підставі рішення про надання місця в гуртожитку укладається угода з студентом (аспірантом, абітурієнтом) на проживання і видається направлення (ордер), яке є єдиною підставою для мешкання на даному житловому місці.

2.6. В направленні (ордері) на поселення зазначається номер кімнати в гуртожитку.

2.7. Відповідальність за облік мешканців у гуртожитку, їх реєстрацію, оформлення необхідних документів несе паспортист та комендант гуртожитку.

 

3. Користування житловою площею в гуртожитку

3.1. Вселення в студентський гуртожиток студентів (магістрантів, аспірантів, абітурієнтів) здійснюється комендантом гуртожитку, або працівником, який його заміщує, на підставі виданого направлення (ордеру). Особі, яка вселяється в гуртожиток, вказується надане житлове місце, надається необхідний інвентар, білизна. Вхід в гуртожиток по пред'явленню студентського квитка. Мешканець повинен бути ознайомлений з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, правилами пожежної безпеки, про що робиться запис у книзі реєстрації проведення інструктажів з підписом мешканця гуртожитку.

3.2. Переселення мешканців з однієї кімнати гуртожитку в іншу здійснюється лише за їх згодою на підставі рішення адміністрації гуртожитку, при цьому не допускається погіршення умов проживання.

3.3. Порядок користування гуртожитком студентами, які знаходяться на канікулах, у відпустках визначається з урахуванням їх побажань ректоратом академії.

 

4. Виселення із студентського гуртожитку

4.1. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних іспитах, залишають місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів іспитів; ті, які подали апеляцію - в триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, не зараховані до академії за конкурсом - протягом трьох діб після виходу наказу про зарахування.

4.2. При відрахуванні з академії (також при її закінченні) громадяни залишають гуртожиток у двотижневий термін від дня виходу відповідного наказу.

4.3. У випадках, коли з поважних причин громадянин не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спільним рішенням ректорату, студентської ради і студентського профкому цей термін може бути продовжений.

4.4. Виселення мешканців із гуртожитку здійснюється згідно з чинним законодавством України. У випадку порушення угоди на проживання в гуртожитку з боку мешканця, він виселяється із гуртожитку, повністю відшкодовує заподіяні збитки і плата за проживання не повертається.

4.5. Реорганізація закладу, зміни в його структурі не позбавляють громадян, що проживають у гуртожитку, права користування зайнятим приміщенням, і виселення їх може бути проведено тільки з підстав, передбачених чинним законодавством.

 

 

5. Плата за житло та послуги

5.1. Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості утримання місця проживання та вартості обов'язкових послуг, що надаються мешканцям.

5.2. Перелік обов'язкового комплексу побутових послуг встановлюється залежно від комфортності гуртожитку адміністрацією академії.

5.3. Плата за житло та надані послуги сплачується в залежності від їх вартості, але не менше як на місяць вперед. Плата за користування гуртожитком стягується із осіб, що проживають в гуртожитку за весь час проживання.

5.4. Місячна плата за проживання в гуртожитку встановлюється згідно з державними нормами та на підставі існуючих тарифів на комунальні послуги.

5.5 Додаткові послуги, що надаються за бажанням мешканця гуртожитку, сплачуються окремо.

6. Обов'язки академії

6.1. Безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією побуту мешканців, додержанням встановленого порядку здійснюється проректором з адміністративно-господарської роботи та комендантом гуртожитку.

6.2.     Академія, від імені якої виступають відповідні органи та службові особи, зобов'язана:

6.2.1. суворо виконувати угоди, укладені з мешканцями гуртожитку;

6.2.2. утримувати приміщення гуртожитку відповідно до встановлених санітарних правил;

6.2.3. укомплектовувати гуртожиток меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем за діючими типовими нормами;

6.2.4.   забезпечувати мешканців необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для проведення робіт щодо обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;

6.2.5. своєчасно проводити ремонт гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;

6.2.6. забезпечувати проведення відповідних оформлювальних робіт в приміщеннях гуртожитку, на прилеглій території;

6.2.7. надавати мешканцям гуртожитку необхідні комунально-побутові послуги, приміщення для самостійного навчання, виховної роботи, для проведення культурно-масових і спортивних заходів;

6.2.8. переселяти, в разі необхідності, при інфекційних захворюваннях хворих мешканців гуртожитку в ізолятори;

6.2.9. укомплектувати штати гуртожитку у встановленому порядку обслуговуючим персоналом;

6.2.10. сприяти раді студентського гуртожитку у розвитку студентського самоврядування з питань праці, побуту і відпочинку мешканців;

6.2.11. здійснювати заходи щодо поліпшення житлових і культурно-побутових умов у гуртожитку, своєчасно вживати заходи щодо реалізації пропозицій мешканців, інформувати їх про прийняті рішення;

6.2.12. забезпечувати необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях, відповідно до встановлених норм комфортності;

6.2.13. забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитку;

6.2.14. в разі необхідності забезпечувати виділення приміщень для організації в гуртожитку закладів громадського харчування, укомплектовувати їх торгово-технологічним обладнанням, меблями, посудом.

6.3. Ректор академії призначає коменданта гуртожитку, враховуючи думку органів студентського самоуправління та студентського профкому.

6.4.      Комендант гуртожитку здійснює контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку всіма мешканцями і обслуговуючим персоналом гуртожитку. Комендант гуртожитку є матеріально-відповідальною особою.

 

6.5. Комендант гуртожитку зобов'язаний:

6.5.1. проводити поселення в гуртожиток на підставі направлення, виданого ректоратом академії і паспорта;

6.5.2. надавати мешканцям необхідне обладнання та інвентар відповідно до типових норм, проводити обмін білизни згідно з санітарними нормами;

6.5.3. ознайомлювати при вселенні в гуртожиток з цим Положенням, Правилами внутрішнього розпорядку, правилами пожежної безпеки, правилами техніки безпеки під розпис;

6.5.4.   своєчасно виселяти студентів, які розірвали відносини з академією

6.5.5. вести облік зауважень і пропозицій мешканців щодо утримання гуртожитку та поліпшення житлово-побутових умов.

6.5.6. подавати адміністрації академії пропозиції щодо поліпшення умов проживання в гуртожитку

6.5.7. забезпечувати чистоту і порядок у гуртожитку та на його території, а також додержання правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і правил пожежної безпеки, освітлення, опалення гуртожитку за діючими нормами, своєчасну видачу інвентарю і матеріалів для прибирання, охорону гуртожитку.

6.6. комендант гуртожитку спільно з вихователями, радою гуртожитку, студентським профкомом розглядають у встановленому порядку суперечності, що виникають між мешканцями і обслуговуючим персоналом гуртожитку.

 

7. Виховна робота в гуртожитку

7.1. Виховна робота в гуртожитку здійснюється шляхом гуманізації освітнього процесу на основі суб'єкт-суб'єктних відносин на рівні ректора, проректора з гуманітарної освіти та виховання, кураторів академічних груп, вихователя, коменданта, органів студентського самоврядування.

7.2. Організовують виховну роботу вихователі гуртожитку.

7.3. Вихователі зобов'язані:

7.3.1. Вивчати інтереси, запити мешканців для організації виховного процесу в гуртожитку. Створювати умови для функціонування органів студентського самоврядування, в разі необхідності організовувати навчання студентського активу.

7.3.2. Разом із комендантом та студрадою подавати на ім'я ректора клопотання щодо стягнень та нагород студентам, що проживають у гуртожитку.

7.3.3. Організовувати для жителів зустрічі з цікавими людьми, вечори відпочинку, конкурси, спортивні змагання, культпоходи, екскурсії, залучати студентську молодь до участі в роботі клубів, гуртків тощо.

7.3.5. Проводити роботу щодо створення студентами затишку в житлових кімнатах та місцях загального користування, надавати методичну допомогу щодо оформлення інтер'єру, залучати до цієї роботи викладачів факультету мистецтв.

7.3.6. Здійснювати контроль за дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку, проводити роботу щодо збереження ними майна, економного витрачання електроенергії, води, тепла.

7.3.7. Звітувати про проведену роботу перед вченою радою, ректоратом.

7.3.8. Постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня, чуйно ставитись до запитів проживаючих, своєчасно вносити на розгляд керівництва та громадських організацій академії пропозиції по поліпшенню житлово-побутових умов і культурного обслуговування проживаючих у гуртожитку.

7.3.9. Всю виховну роботу в гуртожитку розглядати та здійснювати в контексті єдності завдань підготовки спеціалістів для освітньої галузі, яку здійснює науково-педагогічний колектив академії.

7.3.10. Підтримувати постійний зв'язок з комендантом, викладачами, кураторами академічних груп, деканами, органами студентського самоуправління, ректоратом, батьками.

8. Експлуатація гуртожитку, його утримання і ремонт

8.1.  Експлуатація гуртожитку здійснюється адміністративно-господарськими підрозділами академії згідно з правилами і нормами експлуатації та ремонту житлового фонду.

8.2.  Капітальний ремонт гуртожитку проводиться за рахунок коштів академії.

При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо ремонт неможливо виконати без відселення мешканців, особам, що проживають у гуртожитку на час ремонту надається інша житлова площа. Після закінчення капітального ремонту, цим особам надається житлова площа, яку вони займали раніше.

8.3.  До поточних ремонтів можуть бути залучені за їх згодою студенти з метою трудового виховання, набуття навичок самообслуговування.

8.4 Щорічно проводити конкурси на кращу кімнату, кращий блок гуртожитку.

8.5. Поточний ремонт гуртожитку здійснюється за рахунок коштів академії і полягає у систематичному і своєчасному проведенні робіт по збереженню конструктивних елементів, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також по усуненню дрібних пошкоджень і несправностей, що з'явились під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

8.6. Керівництво академії несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитку, дотримання в ньому встановленого порядку і правил мешкання, організацію побуту мешканців, виховної, культурно-масової і оздоровчої роботи.

 

Правила внутрішнього розпорядку для мешканців гуртожитку

© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55