Подільське відділення Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України

Завідувач відділення – Маховська Світлана Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент
Телефон: (0382) 72-09-23
 
Відділення створене 1996 року з метою етнокультурного вивчення подільського регіону, збереження, відтворення та примноження надбань духовної та матеріальної культури українського народу (розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації від 18.07.1996 р.; постанова Бюро відділення мови, літератури і мистецтвознавства НАН України від 01.07.1996 р. і Вченої ради ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України від 04.07.1996 р.). З квітня 2001 р. (рішення 16-ї сесії Хмельницької обласної ради від 4 квітня 2001 р. № 21) Подільське відділення діє як структурний підрозділ Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.
 
Метою діяльності Подільського відділення ІМФЕ є здійснення фундаментальних і прикладних досліджень для отримання нових знань, сприяння духовному розвитку суспільства і подільського краю.
 
Завдання Подільського відділення:
1. Вивчення, аналіз досягнень світової культурологічної науки, визначення можливостей їх використання в духовній сфері подільського регіону; встановлення міжнародних наукових зв’язків у вивченні культури Поділля з метою інтеграції подільської культурології в українську та світову науку.
2. Забезпечення координації регіональних та міжрегіональних наукових культурологічних досліджень, цілеспрямоване і планомірне вивчення національних етнокультурних та іноетнічних особливостей краю.
3. Забезпечення високої якості досліджень, систематичного нагромадження й узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу.
4. Здійснення інформаційної та видавничої діяльності, публікація результатів наукових досліджень.
5. Виконання спільних науково-дослідницьких проектів, програм фольклорно-етнографічних досліджень та експедицій науковцями, співробітниками ІМФЕ ім.М.Т.Рильського НАН України та Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.
6. Залучення до науково-дослідної діяльності талановитих студентів, магістрів, аспірантів, молодих етнографів, фольклористів, мистецтвознавців, поділлєзнавців.
 
Основними напрямами дослідження з вивчення національної самобутності та етнічної культури подолян є: а) фольклорно-етнологічний (національно-утверджуюча роль української етнокультури в умовах сьогодення; народна нематеріальна та матеріальна культура; етнічний склад населення Поділля, духовно-релігійне життя, національні меншини; народне декоративно-ужиткове мистецтво, ремесла та промисли подолян; функціонування й локальна специфіка пісенного і музичного фольклору краю; календарна й родинна обрядовість, світоглядні знання та уявлення подолян тощо; б) мистецтвознавчий (вивчення особливостей народного й професійного мистецтва Поділля; дослідження творчої спадщини діячів мистецтва, культури, освіти краю, її специфіка, використання; духовно-інтелектуальна еліта минулого і сьогодення; мовно-літературні проблеми в культурологічній практиці виховання молоді); в) науково-методичний, просвітницький (розробка навчально-методичних матеріалів, в т.ч. народознавчого спрямування; проведення науково-практичних конференцій, нарад, виставок, організація культурно-масових заходів, в т.ч. міжнародних). Вивчаючи питання з історії мистецтва, фольклору та етнології минулого і сьогодення науковці формують профільний архів, картотеку наукових розробок, методичних матеріалів, діячів мистецтва, народних майстрів, виконавців; фото-, фоно-, відеотеки тощо.
© 2020 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55