Перші дні дитини в школі


Документи для завантаження

Звітна документація студентів з педагогічної практики "Перші дні дитини в школі" (переглянути)

Практика "Перші дні дитини в школі" Розподіл студентів по школах м.Хмельницького (2009-2010 н.р.) (переглянути)

Контроль та оцінювання практичних умінь і навичок студентів на педагогічній практиці "Перші дні дитини в школі" (переглянути)

Брошура для студентів (2012-2013 н.р.) (переглянути)

Щоденник (2012-2013 н.р.) (переглянути)


Мета, завдання і зміст педагогічної практики "Перші дні дитини в школі"

Метою педагогічної практики “Перші дні дитини в школі” є ознайомлення з особливостями періоду адаптації дитини до нових умов у перший тиждень її перебування у школі. Завдання педагогічної практики “Перші дні дитини в школі”: 1. Ознайомлення студентів з особливостями формування перших класів. 2. Розкриття особливостей, змісту і методики навчально-виховної роботи з дітьми у перший тиждень навчання. 3. Ознайомлення студентів з особливостями роботи вчителя з батьками першокласників у перший тиждень навчального року. 4. Формування у студентів дослідницьких вмінь, пов’язаних з виявленням рівня готовності дітей до навчання в школі. Зміст педагогічної практики “Перші дні дитини в школі” 1. Спостереження і аналіз зустрічі вчителя з учнями (свято знань, свято першого дзвоника, початок першого навчального року). 2. Бесіда з учителем про порядок комплектування класів, техніку запису дітей і перше знайомство з ними, принципи розподілу учнів по класах, розміщення учнів у класі залежно від їх зросту, особливостей зору, слуху. 3. Ознайомлення з планом роботи вчителя на першу чверть, із планами-конспектами уроків першого тижня, іншою документацією. 4. Щоденне спостереження усіх уроків, виховних заходів першого тижня навчання першокласників, їх обговорення. 5. Щоденний запис та аналіз даних спостережень в щоденник практиканта. 6. Вивчення вікових та індивідуальних особливостей першокласника. Зібрати матеріали для написання характеристик на одного з учнів першого класу. 7. Збір матеріалів про зміст, організацію та методику проведення навчально-виховної роботи учителя в першому класі в перший тиждень навчання в школі. 8. Проведення виховних завдань з першокласниками (фізкультхвилинок, фізкультпауз, організованих перерв, індивідуальних та групових бесід на етичну тему, ознайомлення дітей з школою, класом, з порядком вступу до школи, в клас). 9. Допомога учителеві: виготовлення наочності, підписування зошитів, зустріч дітей і відправлення їх додому, чергування, організація ігор та розваг, індивідуальна та групова робота з батьками, підготовка до батьківських зборів, оформлення класу. 10. Підготовка до заліку. Здача керівникові практики звітної документації (щоденник, характеристика, твір, 2-3 кращі зразки наочності чи дидактичного матеріалу).

Обов’язкові результати практики “Перші дні дитини в школі“

Вивчити: - особливості, зміст і методичні основи організації та проведення навчально-виховної роботи вчителя з учнями першого класу у перший тиждень навчальних занять в школі; - зміст роботи вчителя початкових класів з батьками дітей у перші дні їх навчання у школі; - ступінь готовності дітей до навчання та їх ставлення до школи. Оволодіти: - уміннями спостерігати, аналізувати і виявляти особливості навчально-виховної діяльності вчителя початкових класів у перші дні навчання дітей; - уміннями організовувати фізкультхвилинки на уроках і рухливі ігри дітей на перервах; - умінням визначати готовність дітей до навчання, їхнє ставлення до школи, аналізувати отримані результати та на їх основі визначати напрям подальшої навчально-виховної діяльності вчителя початкових класів з першокласниками.

Організація педагогічної практики

Педагогічна практика “Перші дні дитини в школі” проводиться в перший тиждень 7 семестру по 6 годин щоденно. У процесі практики студенти виступають у ролі спостерігачів і помічників учителів перших класів. За цей вид практики студентам виставляється залік. Підготовчий етап до цього виду педагогічної практики “Перші дні дитини в школі” розпочинається наприкінці попереднього навчального року, коли студентам повідомляється про цей вид практики, строки її проведення та здійснюють розподіл студентів по школах. Студентам пропонується література, з якою слід попередньо ознайомитись, а також можуть бути дані окремі психолого-педагогічні завдання дослідницького плану, як, наприклад: провести бесіду із декількома майбутніми першокласниками і батьками до початку навчального року та після першого тижня перебування у школі. Перед початком навчального року (30 серпня) проводиться настановча конференція, на якій студенти знайомляться із завданнями і змістом практики “Перші дні дитини в школі”; отримують інформацію про особливості прийому першокласників до школи, планування навчально-виховної роботи; складають план-графік проведення практики на тиждень.

Організація педагогічної практики “Перші дні дитини в школі”

1. Педагогічну практику “Перші дні дитини в школі” студенти гуманітарно-педагогічної академії проходять у першому класі на першому тижні навчальних занять в школі. 2. Для проходження педагогічної практики студенти-практиканти розподіляються на підгрупи. Кожна підгрупа закріплюється за одним із класів, де вони виконують всі завдання, передбачені справжньою програмою практики. 3. Протягом педагогічної практики студенти разом із керівником практики (викладачем педагогіки або психології) відвідують всі заняття, які проводить вчитель початкових класів, ведуть щоденник, у якому фіксують свої спостереження та роблять щоденно аналіз його навчально-виховної діяльності. 4. У ході педагогічної практики студенти виявляють рівень готовності дітей до навчання та вивчають їхнє ставлення до школи. Кожен практикант спостерігає за однією дитиною та проводить діагностику готовності до навчання та вивчає її ставлення до школи. Матеріали діагностики рівня готовності дитини до навчання та її ставлення до школи оформлюються в щоденнику педагогічної практики. 5. Після закінчення педагогічної практики студенти здають груповому керівнику практики звітні документи, які перевіряються та оцінюються ним. Щоденники педагогічної практики повертаються практикантам.

Керівництво педагогічною практикою

Керівництво педагогічною практикою “Перші дні дитини в школі” здійснюють проректор з педагогічної практики, груповий керівник (викладач педагогіки, психології або фахових методик) і досвідчені вчителі початкових класів.

Обов’язки суб’єктів педагогічної практики

I. Проректор з педагогічної практики: - підбирає школи для проведення педагогічної практики та узгоджує з начальником управління освіти і науки; розподіляє студентів по школам; - організовує та проводить настановчу і підсумкову конференції з педагогічної практики; - контролює роботу групових керівників педагогічної практики, приймає конкретні міри з ліквідації недоліків у її організації та проведенні. ІІ. Груповий керівник педагогічної практики: - бере участь у настановчій та підсумковій конференціях з педагогічної практики; - разом із студентами-практикантами протягом усього тижня відвідує уроки і виховні заходи у першому класі, організовує їхнє щоденне обговорення та аналіз; - надає допомогу практикантам у виконанні завдань з педагогічної практики; - контролює своєчасне і якісне ведення практикантами звітної документації з педагогічної практики, перевіряє та аналізує її; - спільно із вчителем початкових класів виставляє студентам-практикантам залік, оформляє документи до оплати вчителю за участь в її організації. ІІІ. Вчитель початкових класів: - проводить для студентів протягом першого тижня занять у школі відкриті уроки, виховні заходи з першокласниками та батьківські збори; - надає допомогу студентам-практикантам у виконанні ними завдань з педагогічної практики; - разом із практикантами і груповим керівником щоденно аналізує свою навчально-виховну роботу з першокласниками. ІV. Студент-практикант: 1. Кожен день за 15-20 хвилин до початку уроків з’являтися у школу. 2. Вчасно, грамотно і акуратно вести щоденник практики та виконувати передбачений обсяг завдань. 3. Давати допомогу учителеві в організації учнів, у обладнанні уроків, у виготовленні наочності. 4. Активно включатися у роботу з учнями до уроків і на перервах, вивчати психолого-педагогічні особливості першокласників. 5. Бути дисциплінованим, організованим. 6. Мати належний зовнішній вигляд.

Пам’ятка груповому керівнику практики

1. Провести попередню бесіду у школі з вчителем класу, в якому буде проходити педагогічна практика. 2. Ознайомити вчителя з метою педагогічної практики: познайомити студентів з організацією початку навчання першокласників, з особливостями періоду адаптації дитини до нових умов. 3. Продумати питання організації педагогічної практики у школі: 3.1. Присутність студентів на святі, присвяченому зустрічі першокласників, і на кожному уроці у першому класі під час першого тижня вересня. 3.2. Вказівки до ведення щоденників практики та перевірка щоденників. 3.3. Організація роботи студентів по виготовленню посібників для першого класу та контроль за виконанням. 3.4. Організація ігор для дітей на перервах, організація початку і кінця робочого дня. 3.5. Організація і проведення сніданків дітей. 3.6. Організація чергування студентів у школі в якості помічників вчителів початкових класів. 3.7. Вказівки до спостережень за учнями та контроль за складанням характеристик учнів перших класів.

Захист практики “Перші дні дитини в школі”

В останній день педагогічної практики у школі організовується її захист практикантами. Захист з педагогічної практики „Перші дні дитини в школі” проводиться в кожній групі зокрема. Кожен керівник практики узагальнює роботу підгрупи і підводить підсумок про роботу вчителя в перші дні навчання учнів першого класу. Питання, які слід розглянути під час захисту: 1. Формування перших класів, свято “Першого дзвінка” і посвята в учні. 2. Організація навчально-виховного процесу в першому класі протягом першого тижня навчання. 3. Зміст програмового матеріалу по предметах у 1 класі. 4. Особливості методів і прийомів роботи в першому класі, використання наочності, вимоги до неї. 5. Педагогічні та психологічні особливості навчання і виховання в першому класі. 6. Методичні підходи введення учнів у наукові основи пізнання світу. 7. Рівень знань і вихованості дітей на кінець першого тижня навчання. 8. Особливості роботи з батьками в перший тиждень навчання. 9. Психологічні дослідження, їх методика проведення, робота практичного психолога перед початком навчального року. 10. Організація роботи групи продовженого дня. 11. Аналіз рекомендованої літератури. За результатами педагогічної практики у академії проводиться підсумкова конференція.
© 2021 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
29013, м.Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 139
(0382) 79-53-55